Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI Obnovstav s.r.o.

(ďalej aj len ako „Podmienky“)

Časť 1.

Obnovstav s.r.o., Budatínska Lehota 132, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 439 746 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

S ktorými údajmi pracuje a prečo?

1. Spoločnosti Obnovstav s.r.o. spracovávajú Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, údaje aktivít svojich individuálnych zákazníkov a zákazníkov karty M-Car Wash kategórie osobných údajov potrebných pri riešení a likvidácií poistných udalostí.

2. Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre Obnovstav s.r.o. nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory a služieb.

3. Viac informácií v jednotlivých častiach Informačných povinností (časť 4).

4. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje.

Identifikačné údaje

 •  meno,
 •  priezvisko,
 •  dátum narodenia,
 •  rodné číslo,
 •  číslo občianskeho preukazu,
 •  číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti.

Viac v informačných povinnostiach.

 Kontaktné údaje

 •  adresa bydliska,
 •  telefónne čísla,
 •  e-mailová adresa,
 •  adresa na facebooku/google v prípade ak ste na to poskytli súhlas,

Viac v informačných povinnostiach.

Popisné údaje

 •  e-mailová adresa,
 •  správanie sa v našich prevádzkach,
 •  aktivity v našich prevádzkach,
 •  pokusy o zneužívanie našich služieb.

Viac v informačných povinnostiach.

Údaje týkajúce sa zdravia

 •  dátum a čas kedy došlo k udalosti,
 •  meno a Priezvisko zranenej osoby,
 •  stredisko v ktorom došlo k udalosti.

Viac v informačných povinnostiach.

Marketing

Ak je v zmysle legislatívy na spracovanie osobných údajov na marketingové účely je potrebný súhlas dotknutej osoby (zákazníka), spracúvanie prebieha len u tých zákazníkov, ktorí dali na tento účel svoj súhlas. V prípade, že si zákazník neželá dostávať informácie o marketingových aktivitách, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako je zákazník oprávnený namietať spracovávaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo využitím profilovania. Newsletter Naše najnovšie informácie pre Vás sú Vám doručované v prípade ak ste takéto doručovanie nenamietali, vo forme Newslettra.

Časť 2.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Obnovstav s.r.o.spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov.

 1.  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2.  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3.  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4.  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto právo po riadnej  identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať napr. prostredníctvom emailu

 Časť 3.

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Časť 4.

Jednotlivé informačné povinnosti.

C. VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA Obnovstav s.r.o. - zákazníci

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti Obnovstav s.r.o.. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný tento subjekt, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu, alebo členstvo v programe (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje,ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou Obnovstav s.r.o.

1. Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 •  Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, zabudnuté hodnoty (napríklad peňaženky, oblečenie, tašky, alebo elektronika v našich zariadeniach najmä hoteloch či na lanových dráhach a pod.).
 •  Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 •  Zmluvné údaje. Napríklad identifikačné údaje a údaje z identifikačných dokladov, obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, evidenčné číslo motorového vozidla
 •  Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb .
 •  Údaje o korešpondencii
 •  Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 •  Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry, čísla čipov.
 •  Údaje z identifikačného dokladu. Občiansky preukaz cestovný pas. 
 •  Monitoring kamerovým systémom v našich prevádzkach. Vaša podobizeň a správania či výkon aktivít v našich zariadeniach. K záznamu budem realizovať aktívny prístup výlučne až pozaznamenanom bezpečnostnom incidente.

 Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

• Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

• Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.

• Záznamy prejavov osobnej povahy. Na právnom základe oprávneného záujmu (predchádzanie zneužívaniu služby a ochrana majetku) a základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

• Monitoring kamerovým systémom v našich prevádzkach. Kontrola dodržiavania bezpečnosti a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Všetky priestory s kamerovým monitoringom sú riadne označené piktogramom, logom prevádzkovateľa a adresou so všetkými informáciami o spracúvaní osobných údajov. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.

5. Uchovávanie osobných údajov

Štandardná lehota uchovávania Vašich osobných údajov po poskytnutí služby je 5 rokov, pri plnení zákonných povinností podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty 10 rokov. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. V prípade iných lehôt budete na ne upozornený priamo v podmienkach spracúvania (napríklad v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri súťažiach a podujatiach ).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Právne základy sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania. Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu Vašich osobných údajov používame aj kamery na viacerých miestach a žiadame Vás o poskytnutie napr. svojho mena a telefónneho čísla, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup na do našich priestorov v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po dobe 15 dní ich odstránime.

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).